Om företagsinterna utbildningsprogram

Kundanpassade utvecklingsprogram och aktiviteter för kontinuerligt lärande, där deltagarna träffas regelbundet samtidigt som de kan ges individuellt personligt stöd, ger långsiktiga effekter.

Fördelar med våra kundanpassade program

  • Genom att designa lärprocessen enligt principen ”Före-Under-Efter” ges deltagarna möjlighet att tillgodogöra sig kunskap före kursen, under utbildningen i högre grad träna och tillämpa och efter utbildningen få stöd och uppföljning för att säkra effekter och beteendeförbättringar.
  • Genom att sätta tydliga personliga mål, involvera chefer och bygga nätverk och coachingteam internt så skapar det långsiktighet och verklig användning av nya kunskaper och färdigheter.
  • Ett utbildningsprogram internt kan skräddarsys utifrån verksamhetens och individernas behov, både vad gäller omfattning, innehåll och uppläggning. Därigenom utnyttjas tiden bättre och effekterna bli större.
  • Ett anpassat utbildningsprogram i projektledning lägger grunden till ett gemensamt språk och en gemensam projektmetodik som underlättar kommunikationen i och kring projekt.
  • Genom att sätta samman grupperna från olika delar av verksamheten kan fruktbara diskussioner föras under utbildningen om hur de gemensamma projekten ska drivas.
  • Genom att samtidigt få med beställare, projektledare, medarbetare och linjechefer i utbildningen säkrar man ett bra samspel och tydliga roller i verksamheten.
  • De som deltar i utbildningen ser tydligare hur projektverksamheten hänger ihop med den övergripande affärsverksamheten och mål/strategier, samtidigt som man kan koppla utbildningens innehåll direkt till det egna arbetet.
  • Utbytet mellan seniora projektledare och de som ännu inte hunnit skaffa sig så mycket erfarenhet är värdefullt. Det lägger många gånger grunden till framtida nätverk och mentorskap som bidrar till organisationens samlade lärande.

_bhe6970_1024px_flip

Anpassade program efter era specifika behov

Även om vi har ett antal ”paketerade” moduler är det analysen av de specifika behoven hos varje kund som måste styra hur programmet ska utformas. I alla anpassade utvecklingsprogram formas innehållet under förberedelsearbetet och i samarbete med våra kunder. Alla våra utbildningar är moduluppbyggda och vi har mycket digitalt material för egna studier varför anpassningen kan göras effektivt och på relativt kort tid.

Utbildningsprogram både i Sverige och internationellt

Flera tusen personer deltar årligen i våra kundanpassade utbildningsprogram, både i Sverige och internationellt. Ibland kan det handla om en avgränsad insats, där vi inför ett kommande projekt utbildar projektgrupp, beställare/styrgrupp och andra berörda, för att skapa en bra grund för kommunikation och samarbete i projektet.

I andra fall gäller det större satsningar och då ofta kopplade till interna ”kompetenstrappor” inom projektledning och ledarskap. Lärandet och uppläggningen är då direkt kopplat till de krav på kompetens man definierat för olika nivåer. För erfarna projektledare är det inte ovanligt att man då också inkluderat en internationell certifiering på högre nivåer.

 

I våra mest komplexa uppdrag hjälper vi stora svenska koncerner att implementera ett gemensamt arbetssätt i projekt globalt. I dessa fall genomförs alla utbildningar på engelska, eller i några fall på lokala språk, och lärandet sker på plats eller på distans. Det kan i detta sammanhang också handla om att utveckla ledarskapet hos alla projektledare i verksamheten, oavsett var de befinner sig i världen.

 

Här har vi levererat utbildningar

Är du intresserad av utbildning anpassad för din verksamhet?

Fyll i vår intresseanmälan så hör vi av oss till dig.

Dela denna sida