Införa en projektmodell

Våra utgångspunkter

Vi ser vår modell mer som ett arbetsmaterial än som en färdig projektmodell, för att underlätta utvecklingen av en verksamhetsspecifik projektmodell. I och med det vill vi understryka betydelsen av implementera modellen på ett bra sätt och få den att praktiskt fungera i den aktuella projektmiljön. Det innebär också att modellen är licensfri.

När väl ett anpassningsarbete är klart är resultatet ofta en enkel, praktisk projektmodell som är verksamhetens ”egen” även om den till delar bygger på vårt underlag. Där inte produkten är det viktiga utan den praktiska tillämpningen.

Projekt, Uppdrag och Uppgifter

Vi delar in olika arbeten av engångskaraktär i tre olika kategorier: Projekt, Uppdrag och Uppgifter. Syftet är att få till en bra balans mellan styrning/formalia och användbarhet.

Vi tror på enkelhet, flexibilitet och tydlighet när man skapar och använder modeller.

Vi hjälper gärna dig och din organisation att anpassa modellen efter era behov och vi har omfattande erfarenhet av att tillämpa den på projekt, uppdrag och uppgifter.

Vårt mål är att ge dig användningsklara verktyg. Det ger medarbetarna i din organisation möjlighet att fokusera på innehållet i stället för att skapa nya metoder och mallar.

Modellens delar

En projektmodell är en tydlig och visuell beskrivning av hur projektarbete ska bedrivas. Projektmodeller kan se väldigt olika ut när det gäller detaljeringsgrad och tillämpningsområde. Vissa projektmodeller är skräddarsydda för en viss bransch, en viss typ av projekt eller till och med för ett visst projekt.

I en projektmodell beskrivs flera aspekter av projektarbetet. En viktig del är projektflödet. Modellen ska på ett tydligt sätt åskådliggöra indelningen i faser och beslutsgrindar. Vidare ska en beskrivning av de olika rollerna i och omkring en projektorganisation ingå. Dokumentmallar utgör ett bra stöd för arbetet och olika verktyg för projektarbetet kan också finnas med i projektmodellen.

Projektarbete är samarbete och kommunikation

Eftersom framgångsrikt projektarbete handlar om att få till ett bra samspel så åskådliggörs de olika rollerna i projektorganisationen i en samverkansbild, där fokus ligger på behovet av kommunikation mellan olika personer/funktioner snarare än på en traditionell, hierarkisk bild, som utgår ifrån besluts- och rapporteringsvägar.

En viktig bit här är hur projektorganisationen samverkar med omvärlden för att säkerställa att målen är i linje med behoven, att resultaten snabbt tas i drift och överlämning till förvaltning sker smidigt.

Projektflödets delar

Projektmodellen är uppbyggd av faser och beslutsgrindar som markerar startbeslut för respektive fas. Syftet är att utgöra en ledstång för projektarbetet. Modellen förser också projektbeställaren och styrgruppen med verktyg så att de kan pröva projektets affärsmässighet vid de olika grindarna.

Förutom beskrivningar av projektflödet, roller och samverkan samt dokumentmallar stöds modellen av en verktygslåda med metoder och checklistor.

Dokumentmallar

Som ett konkret stöd har vi valt ut några generella mallar för projektdokument som är klara att användas. Dessa kan vid behov lätt anpassas.

De olika mallarna är:

  • Uppgiftsbeskrivning
  • Uppdragets strategiska plan
  • Uppdragets operativa plan
  • Projektets strategiska plan
  • Projektets operativa plan

Du kan läsa mer om mallarna och även ladda ner dem här

Verktyg

I en komplett projektmodell finns också kortfattade beskrivningar av hur vissa verktyg används. Beskrivningarna är gjorda för att vara ett stöd i det operativa projektarbetet och förutsätter grundkunskaper i projektarbete.

Varför olika verktyg används och är viktiga framgår inte i verktygslådan, utan beskrivs i våra projektledarutbildningar och i vår utbildningsdokumentation.

Flertalet verktyg och sätt att använda dem är valda dels för att nå ett visst resultat men också för att skapa delaktighet, förankring och gemensamma bilder. En förutsättning för effektivt, kreativt och motiverande projektarbete.

Vill ni ha hjälp med att
införa en anpassad projektmodell?

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida