När kunskap kommer till användning

När kunskap kommer till användning skapas ett värde i konkreta och vardagliga situationer i arbetet. Vi kallar det färdigheter.

Vi tror på ett ledarskap som underlättar för medarbetarna att göra rätt, istället för att hindra dem från att göra fel. Att som ledare och medarbetare ha färdigheter och att medvetet anpassa sitt beteende till situationen skapar bra förutsättningar för goda prestationer.

Vi rustar kursdeltagare att hantera sin vardag genom att systematiskt träna och bygga upp färdigheter. Träningen sker i steg, från enkla övningar och tillämpning på egna projekt i verksamheten. Deltagare uppmuntras att pröva nya beteenden och ta hjälp av varandra.

Trygg lärandemiljö för varje deltagare

Kursledaren bär ansvaret för att upprätta en trygg lärandemiljö för varje deltagare. Detta görs bland annat genom att tydliga spelregler och ramar presenteras och upprätthålls. Dialog, reflektion och erfarenhetsutbyte ses som en viktig del av lärandet. Kursledare och kursgrupp arbetar genomgående med att skapa ett bra klimat för lärande genom att ge feedback på ett sådant sätt som underlättar utveckling och bygger vidare på kursdeltagarens egna styrkor och ambitioner.

Individuella lärandeplaner

Forskning visar att kursdeltagarens aktivitet före och efter utbildningen är avgörande för att nya färdigheter ska fästa och ge resultat i den egna verksamheten. Vid anpassade program internt hos våra kunder tillhandahåller vi en process för upprättande av individuella lärandeplaner, och metoder för hur önskade färdigheter kan förstärkas genom stöd i den egna organisationen.

Dela denna sida