Organisationsutveckling

Förbättra organisation och ledarskap

När problem ska lösas i en organisation så involverar det ofta ledarskapet. Våra anställda konsulter och beteendevetare hjälper dig att hitta lösningarna och att utveckla ditt ledarskap.

Att utveckla effektiviteten i organisationer handlar om att förändra människors beteenden. Vi vet att många stöter på problem när planer ska omsättas i konkreta handlingar.

 • Strategier får inte det genomslag som önskas.
 • Värderingar utarbetas, kommuniceras och förankras men effekten uteblir.
 • Processer förändras utan att det ger avtryck i hur medarbetare utför sitt arbete.

Förändringar som ger effekt

Vår erfarenhet av förändringsarbete i organisationer är att när det misslyckas beror det ofta på att man inte i tillräcklig utsträckning diskuterat hur förändringarna ska implementeras och hur effekterna ska mätas. Eller att man driver för många förändringsinitiativ på en gång. Vi arbetar gärna med förändringsarbete i mindre steg, där vi väljer ut de beteenden i organisationen som är de viktigaste för att nå målen. Oavsett om det handlar om förändringar i hela organisationen, i gruppen eller hos individer. Det kallar vi förbättringsarbete och beteendebaserat ledarskap.

Vilka faktorer är avgörande för att framgångsrikt kunna förbättra verksamheten?

 • Enkelhet, tydlighet och anpassning till situationen är det som fungerar
 • Kloka ledare som är förebilder och påverkar beteenden
 • Trygga och motiverade människor i samspel skapar resultat

Vi hjälper er att genomföra förändringar så att de ger effekt. Era medarbetare skapar klarhet i vad de ska göra för att öka värdet i förhållande till strategiska mål. Ledarskapet ger förutsättningar. Ni tar ett steg i taget. Vi följer det ni gör och mäter effekter.

Organisational Behavior Management

Vi grundar vårt arbete på metoder utarbetade inom OBM (Organisational Behavior Management). Beteendeanalys är ett av våra centrala verktyg för att identifiera utvecklingsmöjligheter.

Varje företag och organisation har krav på vad man ska uppnå. Ägare, kunder och medarbetare har mer eller mindre samstämmiga förväntningar. Både vad gäller målen och vägen fram.

Önskvärda effekter i organisationer kan variera. För vissa handlar det om lönsamhet och tillväxt, i andra står kundnyttan i fokus. Det kan också vara fråga om mer specifika effektkrav som minskad miljöpåverkan, ökad kundnöjdhet, minskad personalomsättning, ökad rationalitet eller bättre genomslag för varumärket.

Vilka effekter det än är fråga om behöver de kunna mätas.

Framgångsrika verksamheter skapas av människor i samverkan, men frågan är om människorna får utlopp för sin fulla potential. Människors beteende påverkar direkt graden av framgång. Rätt beteende hos var och en ger resultat.

Hur kan ett samarbete se ut?

 • Vi urskiljer den viktigaste utvecklingsmöjligheten i förhållande till strategiska mål.
 • Tillsammans lägger vi upp en plan och ser till att rätt förutsättningar är på plats för att genomföra önskad förändring.
 • Funktioner som har störst inverkan på resultatet identifieras och nyckelbeteenden vaskas fram i samarbete med de som berörs.
 • Cheferna leder förändringsarbetet med det stöd som behövs för att nå framsteg.
 • Uppföljning görs kontinuerligt för att lära och följa att de förändringar som görs leder till önskat resultat.
 • Nya beteenden behöver förstärkas och genom en plan för vidmakthållande garanteras fortsatt goda prestationer.

Vill ni ha hjälp med organisationsutveckling?

Gör en intresseanmälan

Dela denna sida