Uppgiftsbeställare

Den som har det strategiska ansvaret för den enskilda uppgiftens affärsmässighet/effekter. ​

Säkerställer nyttan.

 • Förtydligar effektmålen och värderar dessa i förhållande till organisationens strategier och mål samt uppgiftens insats.

Kommer överens med uppgiftsledaren om uppgiftens spelplan (mål och ramar) och mandat.

Säkrar resurser för uppgiften på en övergripande nivå.

Förankrar, skyddar och undanröjer hinder.

 • Förankrar uppgiften hos intressenter, i ledningen och med resursansvariga.
 • Hanterar intressekonflikter och säkrar att beslut fattas.

Samverkar, följer upp och stödjer.

 • Avgör hur samverkan med uppgiftsledaren ska fungera i praktiken.
 • Följer upp uppgiftens resultat, tider och kostnader. Ger feedback.
 • Beslutar när uppgiften riskerar att hamna utanför den överenskomna spelplanen.
 • Stödjer uppgiftsledaren.

Säkrar resultat, lärande och effekter.

 • Godkänner uppgiftsavslutet, bevakar att leverans till kund/användare sker och att överlämning till mottagare genomförs. 
 • Säkrar ett gott nyttjande genom samverkan med mottagare så att nödvändigt förändringsarbete m.m. genomförs
 • Att effektmålen uppnås och att etablerade kontakter tas om hand.
 • Beslutar när och hur effektmålsutvärdering ska ske.
 • Bevakar att erfarenheter från uppgiften blir dokumenterade och förmedlade.

uppgiftsmodell-rollersamverkan-uppgiftsbestallare

Dela denna sida