Uppdragsledare (UL)

Den som har det operativa ansvaret för att uppdragsmålen infrias.

Uppdragsledaren är närvarande i uppdraget och arbetar löpande med att motivera, inspirera och coacha uppdragsdeltagarna samt verkar för att skapa en god uppdragskultur. ​

Uppdragsledaren:

 • Koordinerar arbetsinsatserna och håller tempot uppe genom aktiv daglig ledning
 • Sätter sig in i uppdragets bakgrund och preliminära spelplan (mål och ramar) samt informerar samtliga medarbetare om dessa.
 • Genomför i samverkan med nyckelpersoner intressentanalys och vidareutvecklar uppdragets spelplan.
 • Fastställer och uppdaterar vid behov uppdragets spelplan, i samverkan med uppdragsbeställaren.
 • Visualiserar tillsammans med uppdragsmedarbetarna uppdraget för att öka tydligheten.
 • Organiserar uppdraget och har löpande dialog med resursansvariga om förfogande av personella och övriga resurser.
 • Planerar uppdraget på relevant detaljeringsnivå och tidshorisont, i samverkan med uppdragsmedarbetare.
 • Hanterar osäkerhet i uppdraget, bl.a. genom aktiv riskstyrning tillsammans med uppdragsmedarbetarna.
 • Håller uppdragsbeställaren informerad om nuläget och eventuella avvikelser, bl.a. genom statusrapporter.
 • Samverkar löpande med kund/användare, mottagare och andra intressenter.
 • Sammanställer uppdragsstatus och underlag inför operativa och strategiska beslut.
 • Levererar uppdragets resultat till kund och överlämnar ansvaret till mottagare.
 • Samlar löpande under uppdraget lärdomar, skriver ev. slutrapport och ser till att erfarenheter från uppdraget vidareförmedlas.

En av uppdragsedarens mest centrala uppgifter är att skapa förutsättningar och undanröja hinder, så att alla kan arbeta, samverka och kommunicera på ett enkelt sätt.

uppdragsmodell-rollersamverkan-uppdragsgrupp

Dela denna sida