Resursansvariga

Länk mellan resurser och projekt/uppdrag. De som tillhandahåller personella och övriga egna resurser till projekt och uppdrag.

  • Tar emot önskemål om kompetens och resurser.
  • Sammanställer kompetens- och resursbehov och tillhandahåller resurser.
  • Ansvarar för att egen personal har nödvändig kompetens och kan arbeta enligt etablerade rutiner och processer.
  • Ansvarar för att övriga resurser (utrustning, metoder, material, etc.) uppfyller ställda krav och normer.
  • Kommunicerar löpande kring kompetens- och resursbehov med projektledare, uppdragsledare och medarbetare.
  • Fördelar om resurser vid behov.

Resursansvariga, som ofta är linjechefer, ska se till att företagets samlade resurser används på bästa sätt. Utmaningen är att balansera resursbehov och resurstillgång. Det gäller både att ha en aktuell bild av den löpande verksamhetens krav på resurser och att sätta sig in i de olika projektens och uppdragens behov. Samtidigt som det gäller att kunna säga ifrån när det inte går ihop. Resursansvariga är också de som främst ger personalen möjlighet att kraftsamla på de olika projekten och uppdragen.

uppdragsmodell-rollersamverkan-resursansvarig

Dela denna sida