Kund/användare

Den eller de personer som använder uppdragets leverans​

Kund/användare:

  • Beskriver och kommunicerar fortlöpande sina krav och önskemål samt deras bakgrund.
  • Beskriver och kommunicerar övriga förväntningar, t.ex. hur informationsutbyte ska ske. 
  • Följer uppdraget under projektets gång och ger återkoppling. 
  • Säkerställer via genomgångar och prov att delleveranser/leveranser når upp till överenskomna kriterier.

Enbart kund:

  • Meddelar önskemål om leveranssätt och tar emot leveransen.
  • Tar emot, kontrollerar och kvitterar leveranser. 
  • Gör en bedömning av möjligheten att infria egna effektmål. 

Kund/användare har en svår balansgång mellan att vara tydlig med sina krav och önskemål, samtidigt som det gäller att beskriva verkligheten som inte alltid är så tydlig. Diskutera tidigt hur hantering av frågor som är oklara vid uppdragsstart ska se ut och hur kommande förändringar ska hanteras. Ett sätt att hantera detta är via successiva leveranser och ett iterativt arbetssätt. I de fall kunden inte är definierad eller tillgänglig, representeras denne av intern person.

Förtroende mellan kund/användare och uppdragsledaren underlättar arbetet. Se till att ha en god dialog tidigt. Lika viktigt är det att det finns ett förtroende mellan den som har det affärsmässiga ansvaret hos kunden och uppdragsbeställaren.

 

uppdragsmodell-rollersamverkan-kund

Dela denna sida