Roller och samverkan

När uppdrag bemannas bör man utgå från vilken kompetens, tid och engagemang arbetet kräver och mindre från de befattningar olika personer har i företagets linjeorganisation.

Detta ger större flexibilitet när det enskilda uppdragets organisation utformas. Det är vanligt att en och samma person kan ha flera olika roller. Det är därför viktigt att vara på det klara med vilken roll respektive person har i olika sammanhang. Uppdragsorganisationen är dynamisk och varierar ofta över tiden.

Rollbeskrivningarnas syfte är att tydliggöra respektive individs huvudansvar i det enskilda uppdraget. Liksom i ett idrottslag är dock rollerna mindre statiska och måste överlappa varandra för att det gemensamma resultatet skall bli bra. Att de medverkande både fyller sin roll och samverkar på ett naturligt sätt med de andra deltagarna är ofta en förutsättning för att uppdraget ska bli framgångsrikt.

uppdragsmodell-rollersamverkan

Dela denna sida