Resursansvariga

De som tillhandahåller personella och övriga egna resurser till projekt och uppdrag.​

Resursansvariga: 

  • Sammanställer löpande kompetens- och resursbehov på kort och lång sikt.
  • Ansvarar för att egen personal har nödvändig kompetens och kan arbeta enligt etablerade rutiner och processer.
  • Ansvarar för att övriga resurser (utrustning, metoder, material, etc.) uppfyller ställda krav och normer.
  • Avlastar individer som allokeras så att de kan kraftsamla på projektet.
  • Samverkar löpande kring kompetens- och resursbehov med projektledare, uppdragsledare och medarbetare.
  • Fördelar om resurser vid behov.

Resursansvariga, som ofta är linjechefer, skall se till att företagets samlade resurser används på bästa sätt. De har den svåra uppgiften att balansera resursbehov och resurstillgång. Det gäller både att sätta sig in i de olika projektens och uppdragens behov och att ha en aktuell bild av övrig verksamhets krav på resurser. Samtidigt gäller det att kunna säga ifrån när det inte går ihop. 

Genom god framförhållning kan resursansvariga säkra god arbetsmiljö i såväl projekt- som linjearbete samt motverkar splittring och stress.

Resursansvariga är de som främst ger personalen möjlighet att rikta sin insats utifrån rådande prioriteringar.

projektmodell-rollersamverkan-resursansvariga

Dela denna sida