Kund/användare

Den eller de personer som använder projektets leverans.

Kund/användare

  • Beskriver och kommunicerar fortlöpande sina krav och önskemål samt deras bakgrund.
  • Beskriver och kommunicerar övriga förväntningar, t.ex. hur informationsutbyte ska ske.
  • Följer projektet under projektets gång och ger återkoppling.
  • Säkerställer via genomgångar och prov att krav och önskemål infriats.

Enbart kund

  • Meddelar önskemål om leveranssätt och tar emot leveransen.
  • Gör en bedömning av möjligheten att infria egna effektmål.
Kund/användare har en svår balansgång mellan att vara tydlig med sina krav och önskemål, samtidigt som det gäller att beskriva

verkligheten som inte alltid är så tydlig.

Diskutera tidigt hur vi ska hantera frågor där det vid projektstart saknas något klart svar och hur vi ska handskas med kommande förändringar. Förtroende mellan kund/användare och projektledaren underlättar arbetet. Se till att ha en god dialog tidigt. Lika viktigt är det att det finns ett förtroende mellan den som har det affärsmässiga ansvaret hos kunden och projektbeställaren.

projektmodell-rollersamverkan-kund

Dela denna sida