Ansvarig Ledning

Ansvarig ledning är ett begrepp för den del av organisationen som ”äger” projektet.

Ansvarig ledning är en permanent organisation, normalt en ledningsgrupp, som tar beslut om vilka projekt som ska genomföras. De ansvarar för att förverkliga effekterna från projektet när det är genomfört.

Ansvarig ledning:

  • Har en multiprojektkoordinerande funktion och beslutar om vilka projekt som skall startas.
  • Säkerställer att projektens nytta realiseras och följs upp.
  • Prioriterar mellan projekt och säkerställer att det finns resurser för de projekt man väljer att genomföra.

Ansvarig ledning kan vara en ledningsgrupp, en portföljstyrgrupp eller ett projektkontor. Projektbeställaren är ofta länken mellan ledning och projekt.

I stora organisationer, undvik att göra högsta ledningen ansvarig för många projekt utan sträva efter att ha ansvarig ledning på så låg nivå som möjligt. När det är tvärfunktionella, större projekt med större risker bör den högsta ledningen vara ansvarig.

Dela denna sida