Projektflödet ur projektledarens perspektiv

Som projektledare fokuserar du på det operativa och projektmålen. I det operativa ingår att driva uppgiften, leda teamet och stötta respektive projektmedlem. 

Projektets operativa plan (POP) är ett stöd för projektledaren och projektgruppen. Den klargör arbetet mer i detalj och hur det ska utföras.

Att skapa en iterationsplan innebär att välja ut en del av arbetsinnehållet från t.ex. en grövre plan, en arbetsstruktur eller en produktbacklogg, detaljera ytterligare och planera närzonen.

Status sammanställs regelbundet och kommuniceras till alla berörda, vanliga sätt är med hjälp av statusrapport eller visuell tavla.

En beslutslogg är en sammanställning över ärenden och operativa beslut under projektets gång. Fördelen är att det blir överskådligt istället för att ha dessa i separata protokoll.

En slutrapport redogör för projektets måluppfyllelse och förmedlar vunna erfarenheter som samlats succesivt under projektet. Slutrapporten tydliggör vem som är ansvarig för utvärdering av effektmålen.

 

Milstolpar

Milstolpar är resultat längs vägen. De ger möjlighet till resultatorientering under genomförandet (till skillnad från aktivitetsorientering). I projekt med hög grad av osäkerhet eller komplexitet kan milstolparna bidra till en mer flexibel planering och en bra grund för närzonsplanering. Sträva efter tydliga acceptanskriterier, vad ska finnas på plats för att milstolpen ska vara uppfylld.

Milstolpar bör finnas för såväl små som stora resultat och de ska placeras tätt längs vägen. För projekt med stor osäkerhet är det bra att lägga milstolpar tätare i närmaste framtiden, och mer glest därefter.

När man når en milstolpe finns det anledning att fira ochkänna sig nöjd med prestationen. På så sätt ökar projektmedlemmarnas motivation och vilja att ta itu med nästaetapp. Milstolpepassage är också ett bra tillfälle för reflektionoch lärande.

Dela denna sida