Flödet ur projektbeställarens perspektiv

Projektbeställaren ansvarar för det enskilda projektets affärsmässighet/effekter.

I Affärsbeskrivningen förtydligas projektets effektmål och nyttan med dessa värderas i relation till förväntat resursbehov och risker. Projektbeställningen beskriver projektets arena med mål, avgränsningar, ramar och förutsättningar för projektet. Den säkerställer att projektbeställaren och projektledaren har en gemensam bild och ger projektledaren ett tydligt mandat.

Efter projektets leverans ansvarar projektbeställaren för att effektmålen följs upp och dokumenteras. Effektmålsutvärderingen används för att, viss tid efter projektets leverans, dokumentera i vilken grad effektmålen uppnåtts.

Grindarna är framåtriktade beslutspunkter där projektet affärsmässighet/nytta prövas. Här tar man ställning till om nästa fas skall påbörjas eller inte. Grindarna underlättar för projektbeställaren att reflektera över och analysera projektet.

Grindbeslut

Grindarna ger beställaren möjlighet till reflektion, genomlysning och prövning av projektet.

Vid varje grindbeslut behöver man ta ställning till följande:

  • Nyttan, dvs. affärsmässigheten för den egna organisationen och nyttan för intressenterna.
  • Värdering av nytta i förhållande till totalt resurs- och kompetensbehov.
  • Affärs- och projektrisker.
  • Projektets status och föreslagen inriktning för nästa fas.
  • Tillgängliga resurser för fortsatt arbete.

Syfte med respektive grindbeslut:

G1 Gå vidare med en idé och starta en förstudie?
G2 Påbörja förberedelsefasen?
G3 Inleda genomförandefasen?
G3b Fullfölja genomförandefasen (vid behov)?
G4 Nyttja projektets resultat och starta avslutsfasen?
G5 Godkänna resultatet av avslutsfasen och stänga projektet?

Dela denna sida