Genomförandefas

I denna fas arbetar projektgruppen konkret med att skapa resultat.

Samverkan inom och utom projektgruppen är en nyckelfaktor.​

 • Håll tempot uppe genom aktiv daglig ledning, säkerställ att kommunikation och samverkan fungerar och sträva efter att tidigt undanröja hinder.
 • Fokusera på framstegen, till exempel vid milstolpar och delleveranser.
 • Sträva efter att arbeta i iterationer med tidiga och successiva leveranser. Sök återkoppling och förbättra arbetet.
 • Samla kontinuerligt lärdomar och successivt förfina planer för att skapa bra balans mellan översikt och detaljer.
 • Säkra, bibehåll och släpp resurser.
 • Följ upp framåtskridande och osäkerhet, visualisera så det passar projektgruppen och intressenter, uppdatera planer, sätt in åtgärder, våga ta beslut.
 • Hantera beslut som påverkar projektets spelplan formellt och smärre förändringar operativt.
 • Rapportera status med prognos regelbundet och vid förändringar. 
 • Förbered och förankra leveranser i god tid och leverera, helst successivt för att snabbt skapa nytta i verksamheten.
 • Klargör nödvändigt förändringsarbete för att säkerställa effekthemtagning.

projektflodet-genomforande

Iterationer med successiva leveranser​

Arbeta, om möjligt, med iterationer och tidiga successiva leveranser. Lämplig längd för en iteration kan vara 2-6 veckor. ​

 • Inled med en planering av den kommande iterationen. Prioritera och tydliggör vad som skall utvecklas och dela upp arbetsmoment så att de inte är större än två persondagar.
 • Visualisera iterationens resultat och aktiviteter t.ex. med en kanban-tavla.
 • Samla teamet och genomför korta (max 15 min) ståmöten med lämplig frekvens. Varje teammedlem berättar kort 
  vad den gjort sedan senaste möte 
  vad den skall göra till nästa möte
  samt lyfter ev. problem och behov av hjälp
 • Förbered och genomför en demonstration och ev. leverans av iterationens resultat. Under demonstrationen får nyckelintressenter ta del av vad teamet skapat och kan ge återkoppling som teamet tar till sig och använder i kommande iterationer.
 • Leverera iterationens resultat till mottagare om så beslutas.
 • Samla teamet och reflektera över vad vi lärt oss under iterationen. Vad skall vi fortsätta med? Vad skall vi göra annorlunda och bättre? Vilka hinder behöver röjas så att vi kan bli ännu mer effektiva?
 • Fira och ge varandra återkoppling!

Att dela upp en lång genomförandefas i flera kortare delar ger flexibilitet och fördelar som tidig upptäckt av feltolkningar, tidigt nyttjande av vissa resultat och tidig hemtagning av effekter.

Dela denna sida