Förstudiefas

Förstudien syftar till att tidigt, och med små medel, öka kunskapen om ett tilltänkt projekts behov, möjligheter och huvudsakliga osäkerheter/utmaningar. I förstudiearbetet arbetar man med alla fyra områden – behov, resultat, omfattning, plan men tyngdpunkten är på behov och resultat. Fokus är att snabbt öka kunskap och skapa ett bra underlag för beslut om att gå vidare eller inte samt inriktning i stort. ​ ​

  • Beskriv bakgrund och omgivning. 
  • Identifiera intressenter och  sammanställ deras behov.
  • Undersök olika alternativ för projektets inriktning t ex göra inget, görs minimum, göra något eller göra allt samt deras möjliga resultat. 
  • Sök aktivt erfarenheter och lärdomar från tidigare liknande initiativ.
  • Beskriv större osäkerhetsområden per alternativ och förslag till framtida inriktning.
  • Ompröva om idén skall förverkligas i form av projekt, uppdrag, uppgift eller på annat sätt.
  • Gör en grov uppskattning av kompetens- och resursbehov samt tidsåtgång för genomförandet.

projektflodet-forstudie

Dela denna sida