Flödet ur projektledarens perspektiv

Projektmodellen sedd ur projektledarens perspektiv fungerar som en ledstång under projektets genomförande.

Indelningen i faser ger en fokusering i arbetet och befrämjar kvalitén i resultatet. Genom att föra in milstolpar i projektet kan viktiga resultat längs vägen tydliggöras och uppmärksammas. Detta ger också möjligheten till resultatorienterad uppföljning.

I Projektets operativa plan beskrivs resultatet av förberedelsearbetet med mål, organisation, planer m.m.

Statusrapporter används för att redovisa projektets nuläge för projektbeställaren och slutrapporten beskriver projektets måluppfyllelse, vunna erfarenheter, m.m.

Milstolpar

Med milstolpe menas ett resultat som ska uppnås under projektets gång.

Identifiera viktiga resultat

Med hjälp av milstolpar säkrar man att viktiga resultat identifieras. Att milstolparna uppmärksammar planerade och uppnådda resultat i projektet är till nytta vid planeringen och erbjuder också ett kraftfullt verktyg för uppföljning.

Flexibel planering

Milstolpar möjliggör flexibel planering i flera nivåer, där de som arbetar i projektet själva kan planera hur de skall nå de resultat som behövs till respektive milstolpe.

Dela denna sida