Avslutsfas

I avslutsfasen säkras att ansvaret är överlämnat och att kvarstående punkter tas om hand. Projektet stängs formellt.​

  • Säkerställ att alla projektets leveranser är godkända av kund/användare.
  • Överlämna ansvaret för projektets resultat till mottagare.
  • Klargör när effektmål ska utvärderas och vem som är ansvarig.
  • Genomför ett tydligt avslut, stäm av måluppfyllelse.
  • Diskutera och sammanställ lärdomar tillsammans i projektgruppen.
  • Tydliggör utestående aktiviteter/delar med hjälp av en restpunktlista och stäng projektet.
  • Summera och sprid lärdomar och fira avslutet.
  • Ge återkoppling och tacka de inblandade samt upplös projektorganisationen.

projektflodet-avslut

Dela denna sida