Dokumentmallar för uppdrag

Nedan beskrivs mallar för uppdrag. För enkelhetens skull har vi valt att lägga samman dem i två dokument. Uppdragets strategiska plan och uppdragets operativa plan.

Ladda hem Uppdragets Operativa Plan (Word)
Ladda hem Uppdragets Strategiska Plan (Word)

hero-kontakt

Uppdragets strategiska plan – USP

Innehåller:

Affärsbeskrivningen är ett stöd för uppdragsbeställaren och den ansvariga ledningen. Den beskriver affärsidén och nyttan med uppdraget.

Uppdragsbeställningen beskriver uppdragets spelplan med mål, avgränsningar, ramar och förutsättningar samt hur uppföljningen ska ske. Dokumentet ger mandat till uppdragsledaren och säkerställer att beställare och uppdragsledare är överens.

Grindbeslut är ett stöd för uppdragsbeställaren att ompröva uppdraget vid grindarna. Det beskriver bedömningar, dokumenterar besluten och gör dem tillgängliga.

Ändringslogg används för större ändringar som påverkar uppdragets spelplan. Där beskrivs ändringsförslagets konsekvenser och fattade beslut.

Effektmålsutvärderingen används för att, en tid efter uppdragets leverans, dokumentera i vilken grad effektmålen uppnåtts och förtydliga vilka övriga åtgärder som eventuellt behövs.

Uppdragets operativa plan – UOP

Innehåller:

Uppdragsbeställningen kan även ingå här för en sammantagen bild för uppdragsledaren och uppdragsgruppen.

Den operativa planen såsom intressentanalys, olika strukturbilder, organisation, kommunikationsplan, tidplan, riskanalys, väsentliga lärdomar med mera.

Iterationsplan innebär att man väljer ut en del av arbetsinnehållet från t.ex. en arbetsstruktur eller en produktbacklogg och sedan detaljerar den ytterligare och planerar för närzonen.

Statusrapport eller visuell tavla används för att sammanställa och kommunicera status regelbundet.

Beslutslogg är en sammanställning över operativa ärenden och beslut under uppdragets gång.

Slutrapport redogör för uppdragets måluppfyllelse och förmedlar vunna erfarenheter som samlats successivt under projektet.
Statusrapport för uppdrag finns även som en separat mall.

Dela denna sida