Vaccintillgången en komplicerad eller komplex frågeställning?

Under senaste tiden har det varit en stor diskussion kring varför vi i Sverige inte får leveranser av vaccin på de nivåer som utlovas. I Europarlamentet ställde upprörda ledamöter Ursula von der Leyen mot väggen. De höll henne och EU kommissionen personligen är ansvariga för problemen. I Sverige har liknande resonemang förekommit där regeringen hålls ansvarig. Inom EU har det höjts röster om att stämma de företag som inte levererar inom plan. Ursula har också fått kritik för att avtalet med en av vaccintillverkarna inte varit tillräckligt utförligt och att inga viten vid försenade leveranser ingått.

Mycket av dessa reaktioner kommer från en föreställning att problemet med att förse hela EU med vaccin visserligen är komplicerat men går att angripa analytiskt. Är man bara tillräckligt klok och förutseende kan man ”säkerställa” att det blir rätt.

Hade vi bara haft:

 • ett tydligare avtal med tydligare incitament och gärna viten
 • ledare som slog näven i bordet och krävde leverans enligt detta avtal
 • vaccintillverkare som levererar vad de lovat
 • en enda statlig verksamhet som hanterade hela frågan och hade en exakt plan för hur vaccineringen ska gå till

Så hade vi inte haft något problem. Vi anser att detta inte är sant och beror på en missbedömning av problemets och därmed uppgiftens karaktär!

En aldrig så detaljerad plan är inte mycket värd när förutsättningarna för genomförandet hela tiden förändras. Då fungerar inte fasta planer, rigida avtal, hot med bestraffningar samt en central instans som skall styra och kontrollera allt. Sådant är i själva verket de värsta tänkbara förutsättningarna för att hantera projekt med stora osäkerheter och många fristående sinsemellan beroende aktörer.

Uppgiften med att förse hela EU med vaccin på ett solidariskt sätt är inte komplicerad, den är komplex. Komplicerade frågor kan vara besvärliga att bena ut men när man gjort det kan man hitta en bästa lösning och göra en optimal plan. Komplicerade frågor innehåller inte osäkerhet.

Uppgiften att se till att alla i EU eller i Sverige blir vaccinerade på ett solidariskt sätt är inte heller ett komplicerat problem. Det är en komplex uppgift.

Komplexa frågor innehåller både osäkerhet, ömsesidiga beroenden mellan olika aktörer och avvägning av motstridiga önskemål

När man behöver agera kraftfullt och snabbt för att hantera en komplex frågeställning måste man utgå från en bedömning av situationen. Beslut behöver fattas på bristfälligt underlag i en osäker situation. Avvägningen handlar alltid om hur mycket information man behöver, och hinner, samla innan beslutet fattas.

Sådana beslut blir aldrig helt rätt. De kommer att behöva justeras efter hand när mer information blir tillgänglig bland annat genom att resultatet av de initiala handlingarna visar sig. De som kräver felfrihet vid sådant beslutsfattande har inte förstått situationens art och karaktär.

Är då frågeställningen komplicerad eller komplex?

Att situationen präglas av hög osäkerhet är de flesta överens om. Hur snabbt de olika vaccinerna skulle kunna utvecklas, godkännas, tillverkas och distribueras för att vaccinera hela världens befolkning är naturligtvis mycket osäkert. Det har heller inte gjorts tidigare i historien. Lyckligtvis har det gått att utveckla vaccin av olika typer. Dessa har en verkningsgrad som är högre än det man trott varit möjligt. Flera vaccin är också på väg.

Att nu skapa produktionskapacitet och leverera doser för ett nästan outsinligt världsbehov är bland de största projekten som förekommit inom läkemedelsindustrin . Till detta tillkommer logistiken att transportera vaccinen med de obrutna kylkedjor som krävs och sedan se till att personer blir vaccinerade. Allt detta med beaktande av de höga krav som finns inom läkemedelsbranschen på ”Good Manufacturing Practice” och höga krav på vaccinets kvalitet i varje enskild leverans. Parallellt med detta fortsätter studier på tillkommande målgrupper och varianter av Covid som drar stora resurser.

Komplexitet uppstår alltid när ett flertal aktörer med många och ömsesidiga beroenden behöver samverka för att uppnå ett mål. I det här fallet är aktörerna  bland annat:

 • forskningsinstitut
 • företag inom läkemedelsutveckling
 • övergripande tillståndsorgan och nationella tillståndsorgan
 • de som politiskt styr i varje land
 • organisationer som hanterar kriser och medicinska nödlägen per land
 • transportföretag, godsmottagningar
 • sjukvården centralt och regionalt
 • befintliga medicinska mottagningar med sin personal
 • tillfälliga medicinska mottagningar för att hantera den stora mängden människor med sin personal,
 • de som ska vaccineras som har olika möjligheter att ta sig till medicinska mottagningar eller liknande

Många av dessa aktörer har starka beroenden mellan varandra och kan inte genomföra sin del utan att ha dialog med andra. Allt detta i osäkerhet kring vad som egentligen är möjligt kring vaccintillgång.

När situationen är komplex så det andra tankesätt och styrmedel vi behöver använda. När allting är förutsägbart går det att analysera ett problem och göra en tydlig plan för att hantera problemet. När det råder osäkerhet och flera aktörer måste samverka för att nå ett bra resultat är det ofta viktigare att ha beredskap för att justera än att ha en mycket detaljerad handlingsplan.

Bristande ansvarstagande definieras då inte av att misstag har begåtts utan av ovilja att korrigera dessa fel.

Det vi tycker är än tråkigare är att länder som enbart ser till sitt eget bästa och struntar i sina grannar ses som ett föredöme, de som delar med sig till andra har svaga ledare. Eftersom alla länder i EU också är medaktörer i hela vaccinationsprocessen kommer en optimering för det egna landets behov alltid att gå ut över vad som är bäst för helheten. Var och en som har haft ansvar för ett komplext projekt vet hur illa det blir när ett delprojekt prioriterar sina egna behov framför det som är bra för helheten.

Lars Marmgren och Mats Ragnarsson författare till boken Att leda osäkra och komplexa projekt.

Är du intresserad av frågeställningen så finns det betydligt mer att läsa i boken. Bland annat skillnaden på instruktioner och samverkansregler samt vad de ledare som regelbundet hanterar osäkerhet och komplexitet på ett framgångsrikt sätt egentligen gör.

Här kan du läsa mer om boken att leda osäkra och komplexa projekt.

Här kan du beställa boken Att leda osäkra och komplexa projekt.

Dela denna sida