Hur påverkar projektmognaden företagets värdering?

Vad är det som avgör ett företags värde? På börsen värderas företagen utifrån förväntningar om företagets framtida ekonomiska utveckling. Förväntningarna kring den framtida ekonomiska utvecklingen borde idealt sett även vara högst beroende av företagets förmåga att hantera de satsningar som förväntas skapa de ekonomiska resultaten.

Låt oss anta att vi kan dela in all verksamhet i ett företag i två grupper:

  1. Förvaltning och underhåll
  2. Nyutveckling och förändring

Förvaltning och underhåll bedrivs normalt sett i linjeverksamheten och i företagets ordinarie processer. Nyutveckling och förändring sker ofta i projektform, särskilt om det finns en hög grad av osäkerhet och stort behov av samordning. Ingen verksamhet överlever på sikt utan att utveckla och förändra sig. Därför är det lätt att komma till slutsatsen att ingen verksamhet överlever på sikt utan att bedriva projekt. Det är ju i projekten som vi hanterar framtiden! I projekten hanterar vi ofta de nya produkterna, tjänsterna, processerna, systemen osv. Med det sagt, så borde just förmågan att hantera dessa framtidsprojekt, projektmognaden, vara en mycket viktig fråga i samband med värdering av företag, utöver de ekonomiska nyckeltalen.

Förutom förmågan att hantera de pågående projekten är givetvis en annan viktig framgångsfaktor att företaget satsar på ”rätt” projekt. Vad som är rätt för ett enskilt företag, beror på företagets strategi och omvärld. Förmågan att satsa på rätt projekt understöds sannolikt av en väl utvecklad projektportföljhantering med utgångspunkterna i affärsmässiga mål och strategier. En väl genomförd (och inte bara utvecklad) projektportföljhantering i företaget bör därför vara ett av de viktiga kriterierna i samband med värderingen av verksamhetens projektmognad.

Tänk om börsanalytikerna började intressera sig för företagens projektmognad, deras förmåga att bedriva projekt och tillämpa projektformen? Hur skulle den analysen då gå till, vad skulle mätas?

Dela denna sida