Vem blir Årets Projektledare 2022?

Projektnäring är en oberoende och icke vinstdrivande satsning för kompetensutveckling och har som syfte att vidareutveckla projektledare. Alla eventuella överskott går till genomförande av kommande träffar och deltagarna ges möjlighet att påverka inriktningen på kommande träffar. Varje träff kommer ett hundratal besökare för att lyssna på föreläsare och att nätverka med varandra.
Till varje träff kommer två inspirerande föreläsare som ger dig nya och utmanande perspektiv på projektledning och ledarskap som utvecklar dig i din roll.

Svenska ProjektAkademien delar årligen ut priset för Årets Projektledare. Sedan 1995 har 26 projektledare fått äran att vinna det fina priset. Många projektledare nomineras varje år, och tre finalister går vidare till den slutgiltiga prisutdelningen på Projektnärings höstträff. Den 18 november kommer Årets Projektledare att koras.

Läs mer på Svenska ProjektAkademiens hemsida: https://www.projektakademien.se/pa/
Vill du vara där på plats, och få chansen att nätverka med Sveriges främsta projektledare, köp din biljett här: http://www.projektnaring.se/

Projekt Torvåsenklustret
Fredrik Johansson

Fredrik Johansson | Årets Projektledare 2022: Finalist

År 2014 initierades idén för Tovåsenklustret, ett projekt som innebär ett fokus på den gröna omställningen genom initieringen av en ny transformatorstation som knyter in ett antal nya vindparker till elnätet, och hösten 2022 spänningssattes de första vindparkerna. För att kunna ta emot den effekt som vindkraften producerar måste elnätet byggas ut, så på Torvåsen etablerade både Ellevio och Svenska kraftnät helt nya elnätstationer.
Detta projekt har karakteriserats av en betydande komplexitet eftersom man dels använder ny teknik, dels involverar många intressenter, samt dels genomför nybyggnationer i skogsmark. Dessutom finns också ett betydande riskmoment eftersom det är många personer som arbetar i projektet, i och med att det handlar om stark ström, samt att projektet består av flera delprojekt där olika vindkraftsutvecklare tillsammans satsar i storleksordningen 10 miljarder kronor i de olika vindparkerna och tillhörande elnät.
Fredrik Johansson är huvudprojektprojektledare för Torvåsenprojektet och är anställd på Ellevio som investerat ungefär en miljard kronor. Rollen som huvudprojektledare för dessa slags projekt väljs utifrån vem som ska leda det projekt som är själva startpunkten och som måste slutföras för att de andra projekten ska kunna implementeras och sättas igång. Under projektets genomförande har Fredrik haft veckomässiga avstämningar med sina åtta underprojektledare och med hjälp av dessa samtal samt ett enkelt men genomtänkt Excelark har han kunnat hämta in tidiga varningssignaler, trots att han och delprojektledarna sällan träffats fysiskt. Fredrik fokuserade dessutom på att lära sig det tekniska innehållet, samt skrivit sammanfattningar inom de områden han läst in sig på, i många olika delar av projektet, tex hållf, tunga transporter m.m. så att han kan resonera och diskutera med alla olika specialister som är med i projektet.
Fredrik har också arbetat med ett omfattande och gediget säkerhetstänk, med bra pedagogik för att få alla projektdeltagare att inse vikten av säkerhetstänk och han har tagit ansvar för att skapa samordning, fått olika aktörer att lära känna varandra och kommunicera redan innan det ”skiter sig”. I projektet skulle också en helt nyutvecklad transformatorn byggd i Ludvika transporteras till den nya transformatorstationen. Detta innebar Sveriges genom tidernas tyngsta vägtransport på över 380 ton och att den leveransen ens kunde genomföras berodde till stora delar på att Fredrik faciliterade ett gott samarbete mellan alla olika inblandade aktörer.
Fredriks styrka som projektledare har följaktligen varit att han under projektet planerat noggrant, hållit en tät dialog med projektets nyckelaktörer samt arbetat på ett innovativt sätt med riskanalyserna. Han är ju beställarens projektledare och har varit bra på att ställa rätt frågor, identifiera vilka de kritiska aktiviteterna och händelserna är, få entreprenörerna att våga visa/diskutera/prata om både reella och potentiella risker utan att känna att man förlorar ansiktet. Hans inställning som varit en framgångsfaktor är att bra planering och bra dialog ger förutsättningar att lösa de problem som alltid uppkommer i ett så här stort och komplext projekt.

 

Projekt Självkörande elektriska bussar
Beatriz Espinosa Arronte

Beatriz Espinosa Arronte | Årets Projektledare 2022: Finalist

Projektet gick ut på att på mycket kort tid utveckla och leverera en flotta självkörande elektriska bussar. Projektet var en viktig del av ett större samarbete mellan flera bolag i VW Group med uppdrag att leverera moderna mobilitetslösningar i Doha, Qatar, i samband med fotbolls VM 2022. Den första bussen kunde levereras redan efter 1.5 år.
Projektet krävde utveckling av många komplexa system på en kort och fast tid – från egenutvecklade självkörande system till omfattande infrastruktur i Qatar. Bussarna krävde helt ny design och många nya tekniska lösningar, flera av dessa inom teknikområden som präglas av snabba förändringar. Projektet skulle dessutom implementeras i ett geografisk område med stora geopolitiska osäkerheter och under en pandemi med mycket hög grad av distansarbete och reserestriktioner.
Extern finansiering, kontinuerligt ändrade förutsättningar, samarbete med andra bolag samt ett helt nytt teknikområde, utan kända lösningar på marknaden, gjorde projektet mycket komplext. Även internt innebar projektet stora utmaningar med en övergång från traditionell utveckling och projektledning till agila arbetssätt och ledning, där delar av berörda organisationer arbetade agilt medan andra delar fortfarande arbetade traditionellt.
En viktig framgångsfaktor var att Beatriz tidigt byggde ett starkt och effektivt team, vilket var en extra utmaning eftersom alla i projektet tidigt ställde om till 100% distansarbete i och med pandemin. Projektorganisationen (ca 200 personer) hade en väldigt hög tvärfunktionalitet, samt olika strukturer, kulturer och arbetssätt både inom och utanför Scania.
Med sitt mindset “vi kan inte misslyckas, vi måste hitta ett sätt att nå målen” i kombination med sin entusiasmerande personlighet, har Beatriz tagit fram nya sätt att ta sig framåt mot målen och lyckats få projektet att leverera resultat på rekordtid, utan att tappa fokus på kvalitet eller långsiktigt perspektiv för Scania. En viktig framgångsfaktor har varit Beatriz mycket proaktiva arbete i att identifiera beslut som skulle komma att behövas och sedan säkrat att projektet fått rätt beslut, på rätt nivå och i rätt tid.

 Projekt SEB Apple Pay
Per Grundh

Per Grundh | Årets Projektledare 2022: Finalist

Projekt Apple Pay innebar att implementera Apple Pay inom hela SEB-koncernen.  För att kunna fatta beslut krävdes riskbedömning av hela projektet vilket innebar att lösningen behövde vara analyserad och tydligt beskriven före start. Projektstart skedde i oktober några månader innan lock-down (pga pandemin) och lansering av tjänsten skedde i maj 2022.
Projektet hade många stakeholders både internt och externt. Tydliga krav på deadline för leveransen från koncernledningen som också skulle synkas med få leveransdagar från Apple. Att det var koncernövergripande innebar att tjänsten skulle tas fram för Baltikum, SEB och SEB Kort. Det i sin tur innebar att projektet dels innebar utveckling med hjälp av ny teknik, exempelvis var det ca 7 olika appar som skulle tas fram. Systemutvecklingen på SEB drivs i agila team och i detta projektet bidrog tre workstreams med sin expertis, och för att komma framåt i projektet strävade Per efter att fungera som olja i maskineriet och få med rätt personer, få delleveranser på plats i tid och inte minst att delegera och få de involverade att förstå och känna ägarskap för sina områden.
En annan viktig komplexitet för detta projekt var att avtalsförhandlingarna med leverantören var mycket krävande, samt att GDPR och andra legala krav gjorde förhandlingarna ännu mer komplicerade. Per i sin roll som projektledare hanterade med framgång arbetet med de legala tolkningar, förhandlingarna med stor global partner, utveckling av nya tekniska lösningar och omfattande marknadskommunikation.
Per Grundh ledde projektet på ett utomordentligt sätt och har genomgående sett till att undanröja hinder och säkerställa leveranser och samtidigt kommunicera med samtliga deltagare i projektet vilket har varit nyckeln för en framgångsrik projektleverans.
Per beskrivs av medarbetarna som en person med otrolig personkännedom och kommunikationskunskap som gör det till ett rent nöje att jobba med honom. Dessutom anses han ha en fantastisk kunskap och förmåga att leda projekt agilt i bankens agila miljö.

Dela denna sida