Sex områden som påverkar projektledarrollen efter en outsourcing

När jag för ett par år sedan drev ett IT-projekt gick större delen av mina projektresurser mitt under projektets gång över till en extern leverantör som en del av en större outsourcing. Jag fick då anledning att börja fundera över hur detta påverkade min roll som projektledare.

1. Ökad grad av resultatkontrakt

När alla resurser finns inom den egna verksamheten är det vanligt att du som projektledare träffar resursöverenskommelser med interna linjechefer, d.v.s. du gör en överenskommelse om att låna in vissa resurser under en period. Efter en outsourcing får du som projektledare i ökad utsträckning mer formellt avropa resurser, eller teckna avtal, med externa leverantörer. Ofta blir det därmed också en ökad grad av resultatkontrakt, d.v.s. du beställer en leverans till ditt projekt.

2. Ökat behov av att tidigt kunna specificera krav

Externa resultatkontrakt medför ett ökat behov av att tidigt kunna specificera krav och beställning, vilket kan minska handlingsfriheten efter genomförd beställning.  Inriktningsbeslut behöver därför fattas tidigare, vilket ställer högre krav på väl genomförda förstudier.

3. Mindre operativ styrning

Efter en outsourcing styr du som projektledare i mindre omfattning de enskilda resurserna hos leverantören. Din projektledarroll kommer då mindre att handla om daglig operativ styrning och ledning utan istället handla mer om samordning och koordinering utifrån i förväg avtalsbundna överenskommelser.  Projektledaren behöver löpande förankra och samordna den långsiktiga planeringen med samtliga leverantörer.

4. Förskjutning mot beställarollen

Projektledarrollen får en förskjutning mot beställarrollen och det blir allt viktigare att projektledaren har en bra beställarkompetens med tydliga mandat i de externa relationerna. Projektet har sannolikt ett ökat behov av specialistkompetenser inom inköp och juridik då beställningar och överenskommelser blir mer formella.

5. Förskjutning i ledarskapets fokus

Ledarskapet kan sägas ha tre övergripande fokusområden: uppgiften, teamet och individen. Ledarskapets individfokus minskar i betydelse efter en outsourcing medan teamfokuset blir än mer utmanande. Trots allt skall ju teamet idealt sett, även om gruppen är spridd över organisatoriska, juridiska, kulturella och geografiska gränser, sträva mot samma mål och tidplan

6. Ökad komplexitet

Med outsourcing ökar komplexiteten för projektledaren i och med att olika verksamheter har olika projektmodeller, olika drivkrafter, olika kulturer osv. Befinner du dig dessutom i en multisourcingmiljö (med ett flertal olika externa resursägare både på projektresurssidan och på mottagarsidan, t ex förvaltning) ökar komplexiteten än mer.  Du behöver som projektledare ha en insikt i dessa olika miljöer, drivkrafter och avtal för att kunna navigera på bästa sätt och undvika obehagliga överraskningar under projektets gång.

Rollen som projektledare påverkas rejält efter en outsourcing och särskilt om du går från interna resurskontrakt till externa resultatkontrakt.  Detta är mina erfarenheter – vilka är dina erfarenheter?

Dela denna sida