Från förändringskaos till portföljhantering med förändringsreleaser?

Har du arbetat i en verksamhet där förändringarna kommer slag i slag? Nya styrmodeller införs, samtidigt som verksamheten omorganiserar, samtidigt som nya processer införs, samtidigt som system byts, samtidigt som delar av verksamheter outsourcas, samtidigt som…?

Jag läste om en större biltillverkare som under en längre tid hade levt i en sådan turbulent förändringsmiljö. Bl.a. hade de bytt koncernchef fem gånger under det senaste decenniet. Nu hade företaget infört en ny managementmodell. Idén var helt enkelt att alla förändringar i företagets system, strukturer och processer alltid skulle införas samordnat kvartalsvis som en del i en ”förändringsrelease”. Om en förändring inte var klar för en av dessa i förväg fastställda releasedatum blev förändringen framflyttad till nästa möjliga tillfälle eller ej införd alls.

Tidigare hade varje funktionschef själv svarat för planering och införande av förändringar i organisationen. Resultatet då blev att mellanchefsnivån ibland befann sig i en storm av förändringar med följd att de fick svårt att fokusera på företagets viktigaste prioriteringar. Genom att nu integrera och samordna olika förändringar i gemensamma releaser reducerades den upplevda komplexiteten. Acceptansen för förändringarna ökade också eftersom förändringarna upplevdes som mer planerade och koordinerade.

Idén med ”förändringsreleasehantering” tycker jag låter spännande. På IT-sidan har vi länge arbetat med att koordinera och planera releaser för att undvika ”krockar”. Krockar och överbelastningar borde även undvikas utifrån ett Change managementperspektiv.

De flesta större förändringarna genomförs normalt sett i projektform. Idealt sett fångar verksamheten sina större förändringar och projekt i en projektportfölj för att på strategisk ledningsnivå kunna styra, följa upp och prioritera. Portföljhantering tenderar dock att vara reaktiv och fokusera på kontroll. Verksamheter i vilka medarbetarna upplever ett ständigt ”förändringskaos” skulle sannolikt må bättre om projektportföljhanteringen kunde användas proaktivt för att reglera ”förändringstrycket” i organisationen. En möjlighet är kanske att kombinera verksamhetens projektportföljhantering med en form av överordnad förändringsreleasehantering. Vad tror du?

Dela denna sida