Intressant forskning från KTH!

Varför gör vi inte det som vi säger att vi gör? I den forskning som Simon Elvnäs, industridoktorand på KTH, bedriver för närvarande är denna fråga i fokus. Genom att observera och studera ledares beteenden så har man konstaterat att det är stora skillnader mellan vad chefer säger att de gör och vad som verkligen görs.

Som ett exempel visar gjorda studier att chefer uppskattar att de under 40 % av sin tid coachar och ger feedback till sina medarbetare. I verkligheten handlar det om 0-2 %. Vilket enligt Simon Elvnäs beror på att vi till stor del är omedvetna om vad vi gör och därigenom har små möjligheter att förändra vårt eget beteende.

En annan slutsats så här långt är att det en medarbetare förväntar att en ledare ska göra (ge återkoppling, lyssna, samla information) är det som ledare gör minst av.

Ledarskap sker till stor del omedvetet, oplanerat, ostrukturerat, osystematiskt och inkonsekvent. De egna känslorna styr mer än medarbetarnas och verksamhetens behov.

En omedveten ledare blir lätt reaktiv och händelsestyrd. Genom detta så får chefer allt mer att göra, mindre tid över som i sin tur leder till att allt mindre blir gjort, enligt Simon.

Ska man förändra ledares beteenden måste man börja med att öka medvetenheten om det egna agerandet genom observationer och feedback. Därefter kan man påbörja en vidareutveckling genom utbildning och träning av förändrade beteenden.

Se en video där Simon Elvnäs berättar mer om sin forskning här

Dela denna sida