Finalist 1 – Årets projektledare 2016

Claes Johannesson och Charlotte Dingertz, Projekt Digitalisering, Stockholms Stad

Projektet har syftat till att avsevärt förbättra och utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger i utbildningen på de kommunala grund- och gymnasieskolorna i Stockholms Stad. Projektet kan nu påvisa ett mycket lyckat resultat där ett exempel är att stadens gymnasieskolor höjt sin kompetens med hela 35 % när det gäller den digitala mognaden. Detta endast två år efter att man börjat använda det självskattningsverktyg som tagits fram inom projektet.

Projektet har överträffat förväntningarna när det gäller hur rektorerna i 180 skolor och stadens cirka 12 000 lärare tagit till sig det webbaserade verktyget och genomförandet av den handlingsplan som är en viktig del av verktyget. En rektor beskriver projektet som ”det bästa som Stockholm Stad har gjort”. Verktyget är unikt och nytänkande i sitt slag och bidragit till ett stort förändringsarbete inom skolans värld.

Projektledarna Claes Johannesson och Charlotte Dingertz kompletterar varandra i sina roller på ett enastående sätt. De har lyckats med att skapa ett varmt och produktivt projektklimat, trots en hög komplexitet och många olika intressenter. Deras förmåga att snabbt koordinera aktioner, skapa öppenhet och att proaktivt lösa knäckfrågor i projektet har varit avgörande för framgången.

Under projektets genomförande har projektmedlemmarna, många med lärarbakgrund, utvecklat ett självförtroende och vilja att fortsätta driva andra stora förändringsprojekt. Intensiva jobb har under projekttiden varvats med skratt och gemensamma aktiviteter vilket har skapat hög arbetslust och glädje.

I denna korta video intervjuas de båda finalisterna:

Dela denna sida