Fredrika Swenson: Vinnare av Svenska ProjektAkademiens Uppsatspris 2022

Vinnaren i Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatspris, Fredrika Swenson från Karlstads universitet vann med uppsatsen ”Ingen människa är en ö: Om ledarskap i projekt när det distribuerade arbetet är påtvingat”. Uppsatsens resultat är relevant även för tiden efter Covid-19 för att sätta fokus på hur vi ska kunna utnyttja arbete och ledarskap på distans parallellt med det fysiska. Resultaten är indelade i tre teman; Fånga dagen, Ingen människa är en ö och Förändringens vindar.

Mats Ragnarsson från Wenell Management AB och Svenska ProjektAkademien fick äran att träffa Fredrika och ställa ett par frågor om uppsatsen.

 

Fredrika Swenson: Vinnare av Årets Uppsatspris 2022

 

Ingen människa är en ö: Om ledarskap i projekt när det distribuerade arbetet är påtvingat. Syftet med denna studie var att undersöka om, och i så fall hur, projektledare påverkas av en påtvingad omställning till distribuerat projektarbete på grund av Covid-19. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Totalt intervjuades tio projektledare från tio olika organisationer. Insamlad data analyserades med hjälp av tematisk analys och analysen resulterade i tre teman; Fånga dagen, Ingen människa är en ö och Förändringens vindar. Studiens resultat visar på att det påtvingade distribuerade arbetet upplevs ha en stor påverkan. Den delade upplevelsen är att situationen har större inverkan på ett personligt och socialt plan än på själva möjligheten att leverera projektresultat. Distribuerat arbete kräver en ökad mängd samarbete och ökad digital närvaro för att kompensera frånvaron av en gemensam arbetsplats. Slutsatsen är att fördelarna med det påtvingade distribuerade arbetet främst är den flexibilitet och effektivitet som upplevs. Utmaningarna med det distribuerade arbetssättet är ökade krav på ett individ- och situationsanpassat ledarskap, behov av tydligare struktur och mer kommunikation samt upplevd brist på närhet till kollegor samt den energi och engagemang man delar tillsammans.”
Fredrika Swenson till Svenska ProjektAkademien

Om du skulle vilja se intervjun på engelska, klicka här.

Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv. Som ett led i dessa strävanden utlyser akademien ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete på bachelor- eller masternivå (motsvarande C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.

Dela denna sida