Finalisterna till Årets Projektledare 2020

Här kan ni läsa om vilka finalisterna är till Årets projektledare 2020 är.

 

Finalist 1 – Årets projektledare 2020

Joakim Åberg, projekt: Upphandling och implementering av nya Vegasautomater, Svenska Spel AB

Projektet varade i 5 år och motsvarade en omfattade investering som innebar upphandling, implementation och utbyte av hårdvara (spelautomater och kontrollenheter) och centralmjukvara för att ersätta Svenska spels befintliga Vegas-automater. De nya automaterna skulle också stödja företagets utpekade strategiska inriktning, som innebar att utveckla befintlig affär och kanalisera spelare från illegal verksamhet och därigenom stärka den totala sundheten för spelarna på marknaden. Även avveckling och omhändertagande av befintlig lösning ingick i projektet.

Projektet omfattade ca 60 personer, projektbudgeten motsvarade mer än hundra miljoner kronor och man hade primärt två huvudleverantörer. Trots flera tvingande förlängningar av projektets utvecklingsfas, på grund av tillkommande regulatoriska krav om totalt ca 17 månaders utvecklingstid så förlängdes projektet endast med ca 6 månader.  En avgörande framgångsfaktor från starten var att arbeta enligt Svenska Spels riktlinjer och policys samt att beakta de råd som KPMG givit, så att inga revisionsavvikelser skulle förekomma.

Projektets leveranser hade inte varit möjligt utan ett innovativt och proaktivt ledarskap hos projektledaren. Joakim övertygade leverantören om att tillämpa ett nytt arbetssätt som baserades mer på samarbete än vad som brukligt är, bl.a med mer testning hos leverantören. Parallellt säkrades att Svenska Spels leveranser av systemlösningar kom i tid trots resursutmaningar då regulatoriska förändringar kom samtidigt vilket påverkadehela företaget. Joakim tog tidigt initiativ för att inkludera kvalitetssäkring i projektet samt säkra arbetsmiljön för medarbetarna, och han arbetade med en intressenthantering där varje projektdeltagares förväntningar och behov löpande stämdes av.

I rollen som projektledare har Joakim fokuserat på att skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra ett effektivt arbete. Han gav tidigt medarbetarna både ansvar och mandat, och har under hela projektet sett till att projektmedarbetarna varit kapabla och trygga i att fatta beslut. i Projektet genomsyrades av Joakims fokusering på att medarbetarna skulle nå, och befinna sig i, bästa möjliga mentala status, och därmed få förutsättningar att prestera optimalt. Han har också tillämpat ett synligt ledarskap enligt principen ”management by walking around” och har på ett informellt sätt lyckats fånga upp hur det går i projektet utan att det krävts omfattande rapportering på detaljnivå.

Finalist 2 – Årets projektledare 2020

Peter Dexner, projekt: Unilabs SLL Radiologi

Projektets tidsomfattning var 9 kalendermånader, och gällde en offentlig upphandling med drift av 6 st radiologilaboratorier för Stockholms Läns Landsting, numera Region Stockholm. Uppdraget var att leda etableringen av dessa sex laboratorier på utvalda orter/sjukhus. Några lokaler fanns redan inom regionen och andra lokaler anskaffade Unilab för verksamheten.

I uppdraget ingick ny/ombyggnation, flytt av befintlig verksamhet till nya driftställen, övertagande/integration av verksamhet efter förvärv, anskaffande/utbyte/installation och konfiguration av radiologiutrustning, rekrytering och träning av personal, anskaffande, installation och konfiguration av IT system och administrativa rutiner. Vidare ingick avveckling av ett antal tidigare driftställen. Allt detta skulle ske i ett mycket begränsat tidsfönster om 9 månader från tilldelningsbeslutet fått verkställighet. Projektet var komplext med mycket snäv tidsram vilket innebar att snabba, kvalitativa beslut var tvungna att tas och genomföras i realtid.

Projektet ställde stora krav på snabb och effektiv kommunikation, kontinuerlig anpassning till förändrade förutsättningar under mycket stor tidspress, exempelvis problem vid nybyggnation pga utökat behov av elektrisk kapacitet eller när de tilldelade lokalerna blev mindre än utlovat och inte heller gick att använda för verksamheten. Vidare har projektet krävt nära samverkan med Stockholms läns landsting då förutsättningarna för verksamheten ändrats flera gånger under projektets löptid.

Peter Dexner tilldelades uppdraget som projektledare för Unilabs radiologietablering i Stockholm på grund av sin gedigna erfarenhet av att leda stora och komplexa bygg/ombyggnadsprojekt både nationellt och internationellt. Peter har påvisat stor beslutsamhet och genomförandekraft under projektets gång. Vid uppkomna hinder och oförutsedda händelser har kreativa och praktiska lösningar hittats.

Projektet präglades av ett team med bra och kompletterande kompetenser, medarbetare som hade ett öppet sinne och förmåga att se olika möjliga lösningsförslag, bra kommunikation, glatt humör, brist på byråkrati och intensitet vilket gjort allt möjligt. Ändringshantering, det vill säga Agil Projektledning var en mycket viktig del av ledningsarbetet och under projektet användes digitala möten i mycket stor omfattning vilket medverkade till bra, tät och snabb kommunikation med projektteam och styrgrupp/beställare.

Finalist 3 – Årets projektledare 2020

Beatrice Simonsson och Jonas Caspersson, Projekt: Polestar2

Projektet fokuserade på utvecklingen av Polestar 2, den första rena elbilen (BEV Battery Electric Vehicle) för Volvo Cars och Polestar som ska tilltala en betydligt större målgrupp än sportbilen Polestar 1. Det är ett stort projekt i antal medverkande och samverkande aktörer (runt 2000 personer har medverkat varje år) med stora omvärldsberoenden och ett högt antal ömsesidiga inre beroenden under arbetet. Projektet har letts av Beatrice Simonsson (Produktägare, länk mellan R&D och affärssidan) samt Jonas Caspersson (Teknisk projektledare).

En stor del av projektets komplexitet bottnar i att målet varit att ta fram koncernens första renodlade elbil parallellt med att teknologin utvecklas i snabb takt. Att kombinera detta med programvaruutveckling på en helt ny nivå med ny samarbetspartner Google där programvaran behöver vara leveransklar men samtidigt kunna fortsätta utvecklas med förbättringar och nya funktioner och leverera dessa ”over the air” under produktens livslängd.

Parallellt med utvecklingen har Volvo Cars och Polestar behövt utveckla sin företagsidentitet och sitt samarbete. Volvo cars bytte dessutom sin utvecklingsprocess till storskalig agil verksamhet – mitt under projektets genomförande, vilket tydligt ställde ytterligare krav på projektets genomförande. I slutet av projektets genomförande påverkades dessutom produktion och leverans av de nya bilarna av Corona pandemin vilket skapade ytterligare utmaningar.

I sitt delade ledarskap har Beatrice och Jonas framgångsrikt kunnat ta gemensamma beslut i frågor där önskemål om nya egenskaper och funktioner hela tiden måste balanseras mot tidplaner, pris och prestanda. Deras ledarskap har möjliggjort att utifrån Volvo Cars DNA skapa en bil som demonstrerar Polestarsattributen Performance Pure och Progressive. De har ständigt haft detta i åtanke i alla större och mindre frågor vilket har lett till ett ledarskap som hanterat många och starka intressenter och historia/kultur.

Genom att vara 2 projektledare har man lyckats växeldra tack vara sitt täta samarbete. I ett projekt som sträcker sig över många år har detta setts som en framgångsfaktor tack vara det täta samarbete som man haft. Fast man hade två lite olika roller så har man verkat utåt som en gemensam kraft.

Projektet har också påverkats en hel del av vad som hänt på denna ganska omogna marknad (utveckling och försäljning av elbilar) under tiden som produkten har utvecklats, framförallt har man varit tvungen att noga följa de främsta konkurrenternas olika initiativ (exempelvis Teslas).

 

Den 19 november utser Svenska ProjektAkademien Årets Projektledare!

Sedan 1995 delar Svenska ProjektAkademien ut utmärkelsen Årets Projektledare till personer som gjort utomordentliga projektledargärningar. Akademien gör bedömningen efter ledarskapets utförande, resultatet av genomförd verksamhet, projektets omfattning och komplexitet samt nytänkande i projektarbetet. Tidigare års vinnare hittar du här: https://www.projektakademien.se/pa/utmarkelser/arets-projektledare/

Priset som brukar delas ut vid höstens tillfälle av Projektnäring kommer i år, på grund av att vi varit tvungna att ställa in höstens Projektnäring till följd av Covid-19 pandemin, att delas ut vid ett separat webinarie den 19 november kl. 09:00-10:30.

Du är välkommen att delta kostnadsfritt. Anmäl görs genom att skicka ett email till info@projektnaring.se

Mer information kommer…….

Dela denna sida