Årets Projektledare Finalist 4

Sofi Nordmark, projekt: Min plan, Region Norrbotten

Min plan, är ett samverkansprojekt som bedrivits i Norrbotten mellan 2016 – 2018 där 18 partners från offentlig sektor, näringsliv och akademi samt patient/medborgare ingått. Projektet har syftat till att stärka patientens delaktighet i sin vård, stöd och omsorg genom ökad tillgänglighet och flexibilitet med stöd av innovativa lösningar och förändrade arbetsprocesser. Nya arbetsprocesser har utvecklats och implementerats samtidigt som ett nytt IT-stöd utvecklats.

De nya arbetsprocesserna tillsammans med IT-stödet har möjliggjort en säker och tidsenlig informationsöverföring mellan de olika vård- och omsorgsaktörerna. Patienten görs delaktig i ett tidigare skede och alla behövliga professioner kan vara med i respektive vård- och omsorgsprocess. Norrbotten har genom projektet Min plan under det första året minskat antalet vårddygn utskrivningsklara patienter ligger kvar på sjukhuset med 12 000 dagar, vilket motsvarar drygt 85 miljoner kronor i vårdkostnader. Det i sin tur har inneburit att vårdplatser frigjorts till de som verkligen är i behov av slutenvård

Sofi Nordmark har varit huvudprojektledare för projektet under hela projekttiden och har i alla projektets faser arbetat i nära partnerskap med framförallt biträdande projektledaren. Det har varit av vikt för Sofi att projektledarna tillsammans visat en enad front ut mot berörda verksamheter och samverkanspartners varför allt material och framföranden har skett i samverkan. Det har starkt bidragit till en stor tilltro och tillit till projektledarnas arbete.

Sofi valde att använda sig av Normalization Process Theory (NPT) som stöd för planering, genomförande och utvärdering av förändringsarbetet. Teorin har sitt ursprung i sociologin men riktar sig till förståelsen för och utvärdering av implementering och följsamhet till teknologiska och organisatoriska innovationer inom hälso- och sjukvårdssystem. NPT bygger på fyra kärnområden; vad, hur, vem och varför där ofta hur och vem inte finns på plats. I sitt ledarskap har Sofi även dragit nytta av sin kunskap om institutionella och nyinstitutionella teorier vilket lett till att hon tillsammans med biträdande projektledaren valde att utforma styrdokumentet för samverkan mellan huvudmännen på en mer praktisk tillämpbar nivå, istället för en mer strategisk som brukligt är. Det gav till resultat att utförarna nått en samsyn även i ”vem och ”hur”

Sofi har en bred och djup kunskapsbank från flera specialområden att utgå från och kan väl omsätta teori i praktik, vilket gör henne trovärdig bland kollegor och projektdeltagare. Hon drivs av en ständig nyfikenhet och leder i dialog och partnerskap, använder sig av både top-down och bottom-up beroende på vad syfte och mål är. Hon använder sig gärna av användardriven utveckling och har genom åren arbetat med både vattenfallsmodeller, agila metoder och tjänstedesign. Hennes måtto är ”kunskap är föränderlig över tid varför livet är ett livslångt lärande”.

Se intervjun som Bosse från Wenell gjorde tillsammans med Sofi.

Finalist 4 – Årets projektledare 2019

Vinnaren utses den 15 November på Projektnäring.
Boka dina biljetter genom att klicka här.

Dela denna sida